Anna Maj

Konstruowanie Cyberogrodu - miasto jako przestrzeń nowomedialna
Constructing a Cybergarden – The City as a New Media Space

07.10.2011 Piątek/Friday
Lubelska Zachęta (ul. Lipowa 13 / 13 Lipowa St.) @ 10.30

Współczesne miasto jest konstrukcją nie tylko urbanistyczną. Pod warstwą szkła i betonu tętni wirtualna, lecz rzeczywista przestrzeń społecznych interakcji, która konstytuuje styl życia w określonym miejscu. Przestrzeń publiczna ma dziś charakter przestrzeni rozszerzonej, choć często władze miejskie i znaczna część mieszkańców nie zdają sobie z tego sprawy. Budowanie wspólnego Cyberogrodu jako przestrzeni inkluzji społecznej prowokuje określone problemy. Pytaniem pozostaje, czy miasto może być publiczną przestrzenią nowomedialną bardziej dostępną niż architektoniczna, czy też mediatyzacja miasta jest współczesną utopią wytwarzającą nowe bariery społeczne.

The contemporary city is not a strictly urban construct. Under the layers of glass and concrete pulsates a virtual, albeit very real sphere of social interactions, which serves as the constituent element of the lifestyle particular to a given place. Urban public space presently possesses the form of an augmented space, although it is often the case that neither the city’s municipal government nor its inhabitants are aware of that fact. The construction of a common Cybergarden as a sphere of social inclusion, provokes very particular problems. The question remains, whether the city can be the new media public space, which would be more accessible than the architectural, or is mediatisation of the city a contemporary utopia which only creates new social barriers.

f