Roman Bromboszcz

Nadzmysłowość
Extrasensuality

05.10.2011 Środa/Wednesday
Lubelska Zachęta (ul. Lipowa 13 / 13 Lipowa St.) @ 10.30

Tematem wiodącym proponowanego przeze mnie seminarium będzie nadzmysłowość. Jest to termin który zaproponowałem w odniesieniu do analiz kultury cybernetycznej. Określa on poszerzanie ludzkiej percepcji i rozbudowywanie aparatu poznawczego idące w stronę modyfikacji tego, co ufundowała ewolucja i przyroda. Rozważając to pole problemowe punktem wyjścia możemy uczynić analizę rozwoju mediów, ich diachroniczne wyłanianie się. Niemniej właściwą przestrzenią dla nadzmysłowości nie są znane dyspozytywy i narzędzia typu kinematograf, długopis, latarka, okulary itp. Nadzmysłowość pojawia się tam, gdzie przekraczamy próg

dostępnego nam zakresu słyszalność, pasma fal widzialnych dla nieuzbrojonego oka, form kształtu nie doświadczanych dotąd przez ludzki dotyk itp. Przykładami protez, które prowadzą do takiego jakościowego przeskoku są noktowizor i sonar. W trakcie seminarium będę chciał przedyskutować pewne przykłady takich realizacji artystycznych oraz takie przykłady techniki, które ukazują pewną linię graniczną między dotychczas znanymi sposobami doświadczania oraz przekraczają ją w stronę cyborga, transczłowieka, czy też nadjednostki.

Transcendentalism will be the leading subject of my seminar. It is a term which I have proposed in relation to the analyses of cybernetic culture. It describes the furthering of human perception and the expansion of the cognitive apparatus in the direction of modifying that, which has been developed by nature in the course of the evolutionary process. In considering this particular problem field, as a point of departure we may choose the analysis of the development of the media, of their diachronic emergence. While equally as appropriate of a dimension for it, transcendentalism is nonetheless not to be found in such broadly known dispositives and tools as the cinematograph, the pen, the flashlight, the spectacles, et cetera. Transcendentalism occurs at those points, where we transcend the barrier of that which is audible to the sense of hearing, of that which is visible to the unaided eye, of forms and shapes heretofore not experienced by the human sense of touch, et cetera. Night vision goggles and sonar navigation are an example of the very sort of performance enhancement devices which can lead to such a qualitative jump in progress. In the course of my seminar, I will wish to discuss particular examples of such artistic productions, along with instances of those technologies, which display a certain quality of their bordering between the already established ways of experiencing reality, and those means of perception which transcend the known ways, developing in the direction of the cyborgian, the transhuman, or the superindividual.

f