Masowy BioOrnament
The Mass BioOrnament

Artystki: Dotka: Barbara Dzierań, Urszula Kowal, Justyna Zubrycka

Organiczna reprezentacja zjawiska społecznego

Interaktywna bioinstalacja, której tkanka tworzona jest w wyniku kontaktu z użytkownikiem. Odbiorcy wpływają na jej kształt bezpośrednio poprzez interfejs dotykowy. Dotknięcie panelu uruchamia pulsacyjny ruch odżywki w transparentnych rurkach, która zostaje dostarczona do szklanych pojemników, zawierających glony. Rozwój protistów jest widoczny przez wzrost masy i zmianę barwy, w zależności od częstotliwości zachodzących interakcji z człowiekiem.

Praca stanowi manifestację teorii „das Ornament der Masse” (masowy ornament) Siegfrieda Kracauera. Analizuje on najbardziej powierzchowne, niepozorne działania ludzkie, jako nieuświadomioną emanację danej epoki. Czynności te, będące oderwaną od znaczeń formą, tworzą masowy ornament, który wpływa na kształt kultury. (Kracauer, 1927)

Ideą projektu jest wizualizacja współczesnego masowego ornamentu, przejawiającego się w paradoksie interaktywności. Wszelkie formy manipulacji interfejsem, takie, jak klikanie myszką, włącza indywidualnych użytkowników w masową strukturę przepływu informacji. Z jednej strony daje to mozliwość natychmiastowej, łatwej komunikacji oraz zbiorowej partycypacji. Z drugiej strony wytwarza struktury, będące wynikiem interakcji użytkownika z systemem. Często nieświadomy użytkownik pełni rolę zaledwie nośnika danych. Sama interakcja staje się mechaniczną czynnością, nieintencjonalnie składającą się na pewne zjawiska.

Artists: Dotka: Barbara Dzierań, Urszula Kowal, Jutyna Zubrycka

Organic representation of social phenomena

Interactive bioinstallation whose tissue is formed by contact with the user. Visitors affect its shape directly via touch interface. Touching the panel activates a pulsating motion of nourishment in transparent tubes, which will be delivered to the glass containers with algae. Protista development is visible through the increase in volume and color change, depending on the frequency of ongoing interaction with people.

This work is a manifestation of Siegfried Kracauer's theory 'das Ornament der Masse' (the mass ornament). He analyses the most superficial human actions, as an unconscious emanation of the epoch. These activities - forms detached from their meanings, that he called the mass ornament, shape the culture. (Kracauer, 1927)

The idea behind the project is the visualization of the modern mass ornament, manifesting itself in the paradox of interactivity. Any form of interface manipulation, such as clicking a mouse, enables individual users to take a part in a massive structure of the information flow. On the one hand it provides a simple and immediate channel to engage in communication and collective participation. On the other hand it produces a structure as a result of the visitors' interaction with the system. Users of the system, often unaware, serve solely as data carriers. Interaction itself becomes a mechanical act and an unintentional factor of certain phenomenon.

f