Public Avatar

Artysta: Martin Baraga Bricelj

Publiczny żywot awatara

Praca to artystyczny performance, który łączy elektroniczny i fizyczny wymiar życia społecznego. W trakcie realizacji artysta wykonuje polecenia wydawane mu przez internautów za pomocą strony internetowej i stara się tłumaczyć; wyzwania elektronicznej rzeczywistości na fizyczny wymiar rzeczywistości. Dla sterujących nim internautów staje się postacią z komputerowej gry przerzuconą do realnego świata nad którą wciąż jednak posiadają zdalną, anonimową kontrolę. Dla obserwujących performance na miejscu Lublinie artysta będzie kimś w rodzaju przybysza z obcej planety, który znajduje się pod nieustanną kontrolą centrum dowodzenia. Jednocześnie artysta stanie się medium, za pomocą którego przerzucony zostanie most między obcymi światami. Całe zdarzenie będzie można śledzić jednocześnie na ekranach komputerów jak i w wybranym na potrzeby realizacji miejscu w Lublinie.

http://www.public-avatar.com

Artist: Martin Baraga Bricelj

Public life of Avatar

The work of artist is an artistic performance, which brings the electronic and phisical dimention of social life together. During realization the artist enacts directives given by internauts through the website and he tries to "translate" challenges of virtual reality into physical dimention of reality. For the internauts who navigate the artist he becomes a character from the computer game transfered to real world, thou they still have remote anonymous control over him. For those watching the performance at the place in Lublin the artist will be some kind of alien who is under incessant control of commanding position. At the same time he is a medium, in help of which the bridge will be thrown between strange worlds. The whole event will be possible to watch at computer monitors and also in Lublin at the place chosen for realization of the project.

http://www.public-avatar.com

f