Projected City

Artysta: Boris Oicherman

Miksowanie krajobrazu miasta

Seria krótkotrwałych wideoinstalacji plenerowych. Kamera wideo zamontowana na ciężarówce jadącej ulicami miasta, będzie rejestrowała na żywo obrazy, które w czasie rzeczywistym będą z powrotem rzutowane na ulice przez zainstalowany na pojeździe wideoprojektor. Stworzy to efekt wzajemnego nakładania się na siebie samego miasta oraz jego zremiksowanego wizerunku. Miejsca, które obejmie trasa przejazdu zostaną wybrane w czasie rezydencji artysty w Lublinie. Przebieg instalacji będzie dokumentowany w formie filmu.

Praca została zainspirowana scenariuszem filmowym napisanym przez László Moholy-Nagy na początku lat trzydziestych. Jego projekt zakładał zamontowanie dwóch luster na ciężarówce, jednego płaskiego i drugiego wklęsłego, skierowanych w obydwie strony. Dwie kamery miały zostać umieszczone na tej samej ciężarówce jadącej ulicami Berlina, filmując obrazy miasta odbijającego się w lustrach. Z powodu nazistowskich ograniczeń dotyczących sztuki projekt nigdy nie został zrealizowany. W ramach projektu „Projected city”, artysta podejmie próbę skonstruowania urządzenia, które „odzwierciedlałoby” miasto, ale w tym wypadku odbicie zostałoby odesłane z powrotem – urządzenie dosłownie dokona projekcji miasta na siebie w trakcie przejazdu artysty ulicami Lublina.

Artist: Boris Oicherman

Mixing Up The City Landscape

A series of short-lived outdoor video installations. A video camera and a video projector mounted on a truck driving through the city will stream live footage back onto the streets, creating a superimposition of the city and its image. The locations will be selected during the artist’s residence in Lublin. The development of the installations will be documented on film.

The work was inspired by the film script written by László Moholy-Nagy in the beginning of 1930’s. Moholy-Nagy planned to install two mirrors onto a truck, one with a flat and the other with a concave surface, facing both sides. Two cameras were to be placed on the same truck to capture the image of Berlin being reflected in the mirrors as the truck drives through its streets. Because of the rules instated by the Nazis the project was never realized. In the “Projected city” the artist will attempt to construct a device which would “mirror” the city, but in this instance the mirrored image would be reflected back: the device will literally project the city onto itself as the artist drives through the streets of Lublin.

f