Net of the Dream

Artist: Yuriy Kruchak

Społeczny interfejs wędrujący ulicami miasta

Migrujący z przedmieść do centrum miasta i z powrotem obiekt stanie się symbolicznym interfejsem, tymczasowym miejscem ustanowionym w celu połączenia społeczności i środowisk Lublina. Założeniem permanentnego happeningu jest próba znalezienia odpowiedzi na kluczowe pytania: jak można uzyskać równowagę, połączenie pomiędzy analogową kulturą off-line, która jest ściśle związana z charakterem miejsc zamieszkałych przez ludzi, a współczesną, cyfrową i wirtualną kulturą on-line, gdzie nie są ważne miejsca, w których się żyje, ale przynależność do pewnych społeczności; jak utworzyć więzi i łącza pomiędzy ludźmi reprezentującymi te odmienne kultury i jak zaangażować ich we wspólny proces twórczy.

Animowany przez ludzi obiekt, który może kojarzyć się z wielkim transparentem, będzie manifestował i uosabiał potrzeby, które można zawrzeć w ambiwalentnym haśle „Połączmy wszystkie typy, kształty i rodzaje społeczności”. Aby stworzyć obiekt i trasę jego migracji artysta planuje współpracować z mieszkańcami Lublina, poszukując miejsc, które stworzą społeczno-historyczną „mapę” z trzema kategoriami punktów orientacyjnych: wykluczenie, pogranicze i dialog. Głównym zadaniem artysty jest poprzez interpretację metod pracy programisty / architekta, stosowanych w rzeczywistej przestrzeni miasta, stworzenie artystycznej struktury, w której różne typy społeczności mogą odkryć swój twórczy potencjał.

Artist: Yuriy Kruchak

A Social Interface Traveling Through The City Streets

An object migrating from the suburbs to the city center and back will become a symbolic interface, a temporary space established with the aim of connecting Lublin’s communities and social groups. The objective of this permanent happening is an attempt at discovering the answers to some fundamental questions: how can it be made possible to achieve a balance, a connection between the analog off-line culture, which is strictly bound to the nature of the places which people inhabit, and the modern, digital and virtual on-line culture, where it is not the place where one lives that is of any importance, but rather the fact of one’s belonging to particular communities; how can bonds and connections between people representing those two different cultures be forged, and how can they become involved in a mutually collaborative creative process.

An object reminiscent of a giant banner, which will be put into motion by people, will serve as the manifestation and the embodiment of the needs which can be in summarized in the ambivalent slogan “Let’s connect together communities of every type, form and stripe”. In order to create the object and determine the path of its migration , the artist intends to collaborate with the citizens of the City Of Lublin, in a search for places which can be combined into a socio-historical “map” comprised of three reference points: exclusion, borderline and dialogue. Through the use of his individual interpretation of the working methods which a programmer/architect employs within an actual, physical city space, the artist aims to accomplish his project’s main task - the development of an artistic framework within which different types of communities can discover their own creative potential.

f