Aiolos

Artysta: Andriy Linik

Hipertekstowy happening

Instalacja „Aiolos” jest „animowaniem” hałasu semiotycznego i ontologiczno-technologicznej istoty reprezentacji internetu. Dzieło opisuje ideę wykorzystania zasobów internetu i jego funkcjonowania, jako możliwości do kreowania dzieła sztuki. Tytułowy Aiolos to mitologiczny bóg wiatru, który w wirtualnej przestrzeni internetu „zdmuchuje” segmenty i symbole kodu inicjując proces ponownego tworzenia i tłumaczenia „źródła”.

Ważnym założeniem projektu jest praca zespołowa, jednoczesne korzystanie z kilku terminali, w celu wpisywania tekstu, którego zawartość i sens zadziałają jak impuls do poszukiwania odpowiednich treści. Program dokona algorytmicznej interpretacji tekstu i w zależności od strategii przyjętej przez uczestników będzie tworzył tymczasowe obrazy, raz układające się w znaczeniową całość, raz będące bezsensownym zbiorem elementów.

W specjalnie zaaranżowanej przestrzeni zostanie „zainstalowane” oprogramowanie będące medium do tworzenia „obrazów” zbudowanych z informacji wyszukiwanych w internecie. Udostępniony przez artystę program będzie spełniał rolę artystycznego interfejsu komunikacyjnego, dzięki któremu powstanie meta-narracja złożona z elementów komunikacji: ikon, obrazów, tekstów, fragmentów stron internetowych etc. Istotny wpływ na odczytywanie projektu i charakter uczestnictwa w nim ma przestrzeń instalacji stworzona z dwóch minimalistycznych elementów pozostających ze sobą w ścisłym powiązaniu. Czarny monolit stołu z umieszczonymi na nim terminalami i biały monolit wertykalnego ekranu, na którym będą pojawiały się obrazy, linie teksu i wiersze poleceń, stworzą mistyczną i metafizyczną przestrzeń łączności i przepływu informacji, w sprzężeniu zwrotnym z internetem.

Artist: Andriy Linik

A Hypertextual Happening

The “aiolos” installation is an “animation” of semiotic noise and the ontologically-technological essence of the representation of the internet. the work describes the concept of connecting, communicating the internet’s resources and the ways in which it functions, as a possible means by which a work of art may be created. The aiolos of the project’s namesake is the mythological deity of wind, who within the virtual dimension of the internet “blows away” symbols and segments of code, thus initiating the process of renewed creation and the interpreting of “the source”.

A crucial concept behind the project is in common work what existing in triangle of human, software and internet; the simultaneous use of several terminals, with the objective of entering text, message, command whose subject and meaning will serve as an impulse towards a search for suitable content. The software will perform an algorithmic analysis of the text and in the process generate temporary images, which, depending on the strategy selected by the participants, will either coalesce into a meaningful composition, or will form a meaningless collection of dissimilar elements.

A software program will be „installed” in a specially arranged space, functioning as a medium for the creation of “images” constructed from information sourced from the internet. The software made available by the artist, will function as the artistic communication interface of choice, which will serve to create a meta-narration comprising of various elements of communication: icons, pictures, texts, parts of webpages, etc. The way in which the project can be interpreted, will be significantly influenced by the installation space, which will be created from two minimalistic, strictly interconnected elements. A black monolith table with terminals placed upon it, and a white monolith of vertical screen, on the surface of which pictures, lines of text and commands will create a mystical and a metaphysical dimension of the transmission and the flow of information in a reverse feedback loop with the internet.

f