Gadające Miasto
A Talking City

Artyści: Vasili Macharadze i Tomasz Malec

Dialog w sieci komunikacji miejskiej

Artysta zamieni kilkadziesiąt przystanków komunikacji miejskiej w stacje nadawczo-odbiorcze, w których nośnikiem sygnału nie będą fale elektromagnetyczne, ale pasażerowie MPK. Każdy przystanek będzie wyposażony w pojemnik z charakterystycznymi dla niego „znakami” i pulpit. Pasażerowie zostaną zachęceni do pobierania znaków na swoich przystankach startowych i naklejanie ich na pulpitach przystanków docelowych. Znaki te będą specjalnie opracowane, by wpisywać się w kulturowy kontekst Lublina.

Każdy znak możemy uznać za komunikat nadany przez jeden przystanek i będący jego unikalną wiadomością, która zostanie odebrana przez drugi przystanek. Podczas projektu, który będzie trwał kilka dni, część „wyemitowanych” w ten sposób znaków-komunikatów pochodzących z różnych przystanków spotka się na innych przystankach. W ten sposób dojdzie do nieprzewidzianych interakcji między znaczeniami przypisanymi do poszczególnych przystanków i powstanie coś w rodzaju zapisu dialogu między nimi, między różnymi częściami miasta.

http://80.53.11.50/avatar/index.html

Artists: Vasili Macharadze and Tomasz Malec

The artist will convert several dozen public transit bus stops into two-way communication stations, which, instead of electromagnetic waves will utilize passengers using public transit as a means of transmitting information. Each bus stop will be equipped with a container marked with “signs” which are particular to it, as well as a desktop. The passengers will be instructed to collect the signs at their initial bus stops and to attach them to the desktops by the bus stops at their final destination. The signs will be specially designed in a manner which will be in keeping with the cultural context of the City of Lublin.

Each of the signs may be considered as a message being transmitted by a given bus stop, which is a unique piece of information particular only to that stop, intended in turn to be received by another bus stop. In the course of the project’s realization, which will span several days, a certain number of message-signs “transmitted” in such manner from a number of different bus stops, will converge at other bus stops. In this way, previously unforeseen interactions between signifiers assigned to the individual bus stops will take place, and something akin to a record of the dialogue between them and between the different parts of the city, will be created in the process.

http://80.53.11.50/avatar/index.html

f