Janina Prudenko

Sztuka Medialna – Istotne przełomy w komunikacji
Media art - essential breakthroughs in communication

07.10.2011 Piątek/Friday
Lubelska Zachęta (ul. Lipowa 13 / 13 Lipowa St.) @ 18.00

Wykładowczyni specjalizująca się w analizie przykładów sztuki medialnej, rozważy kwestię możliwych strategii implementacji programu post-postmodernizmu. W rzeczy samej, sztuka medialna, a w szczególności sztuka interaktywna, jest postrzegana, jako próba stworzenia alternatywnych form komunikacji międzyludzkiej w kontekście działalności estetycznej. Na podstawie swojej analizy przykładów twórczość w obrębie ukraińskiej sztuki medialnej, w końcowym wniosku wykładowczyni zaproponuje, że sztuka oparta o nowe technologie może stanowić jedną ze strategii, na których winien być oparty program „Wszkrzeszenie Przedmiotu”.

Lecturer on the example of media art works to consider possible strategies for implementing the program of afretpostmodernism. Actually media art, interactive art in particular is seen as an attempt to create alternative forms of human communication within an aesthetic activity. Analyzing the works of Ukrainian media art lecturer conclude that the art of new technologies can be considered like a one of the strategies of the "Resurrection of the subject" program.

f