Anna Maj

Media w podróży. Sztuka GPS i tagowanie przestrzeni
The Media in Travel. GPS Art & Geotagging

06.10.2011 Czwartek/Thursday
Lubelska Zachęta (ul. Lipowa 13 / 13 Lipowa St.) @ 18.00

Wykład omawia praktyki komunikacyjne wpływające na zmianę sposobów i sensu współczesnego podróżowania oraz na transformację percepcji podróżniczej i turystycznej. Przedstawione zostaną interesujące w sensie antropologicznym przykłady wykorzystania sztuki nowych mediów oraz różne rozwiązania i technologie, które wpływają na zwiększenie mobilności współczesnych społeczeństw. Szczegółowo omówione zostaną przykłady sztuki GPS oraz projekty społeczne, artystyczne i komercyjne polegające na oznaczaniu przestrzeni miejskiej przez jej użytkowników przy użyciu różnych środków i technik.

The lecture concerns those communication practices which influence the change of the modes and the meaning of contemporary travel, as well as transformation of travel and touristic perception. Examples of the various uses of new media art, which are of interest from an anthropological standpoint, will be presented along with a discussion of the various solutions and technologies which have an impact on increasing the mobility of contemporary societies. Described in greater detail will be examples of GPS art, as well as social, artistic and commercial projects based around the geotagging of the urban space by its inhabitants through the use of different means and technologies.

f