1. Michał Brzeziński 2. Maciej Ożóg

05.10.2011 Środa/Wednesday
Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN / The „Grodzka Gate – NN Teatre” Centre, 21 Grodzka Street
@ 20.30

1. Michał Brzeziński

Audiowizualny performance: DATAHARSH
Kino tworzone na żywo na podstawie destrukcji audiowizualnego materiału wideo, który zostanie potraktowany jak zbiór danych rozpadający się na ekranie, estetyka rozpadu informacji nawiązuje do filmu strukturalnego, ale stanowi genezę współczesnej kultury audiowizualnej w której obraz cyfrowy stanowi centralny punkt doświadczenia. Obraz wideo dziś nie tylko został wciągnięty w przestrzeń mediów jako jedna z jej części, ale media stały się przede wszystkim interaktywnym obrazem wideo, uporządkowanym w ideologicznej przyjemności zwanej GUI. Wydarzenie którego będziemy świadkami ma obrazować rozpad wszelkich zasad, jest anty-projektem, antytezą dla przyjemności i funkcjonalności. Jako materiał źródłowy akcji wykorzystam swoje prace wideo, które tworzyłem przez dekadę. Ta moja wykalkulowana wideo-tożsamość rozpłynie się jak łzy na deszczu; w spontanicznej przypadkowości, która będzie przechodziła nieustannie z chaosu śmierci w wymiar religijny, w którym nie ma przypadku, a jedynie matematyka wolności. Projekt jest częścią realizacji szerszej idei FAKE ART.

http://www.videoart.info

2. Maciej Ożóg

Koncert: NONSTATE
Realizacje dźwiękowe NONSTATE powstają w wyniku eksploracji przestrzeni granicznych: pomiędzy hałasem a ciszą, między słyszalnym i tym, co pozostaje poza percepcyjnymi zdolnościami ludzkiego ucha, między ciałem i bitem informacji. Dźwięk stanowi narzędzie, sposób wyjścia poza binarne opozycje, ale jednocześnie jest przestrzenią stałego eksperymentu i analizy systemu relacji, związków, napięć, przepływów pomiędzy skrajnymi polami. Gra z opozycjami i gra opozycji produkuje w realizacjach NONSTATE ekstremalne doświadczenia psychofizyczne na granicy transu i medytacji.

NONSTATE korzysta z instrumentarium elektronicznego, syntezatorów analogowych i cyfrowych oraz preparowanych i modyfikowanych urządzeń elektronicznych (circuit bending). Działania „na żywo” przyjmują formę performance’ów audiowizualnych, w których dźwiękowi towarzyszą wieloekranowe projekcje łączące przygotowane uprzednio i powstające w czasie rzeczywistym obrazy wideo.

http://www.soundcloud.com/nonstate
http://www.myspace.com/nonstate

1. Michał Brzeziński

An Audiovisual Performance: DATAHARSH
Live cinema created in real-time through the destruction of video being used as an audio-visual material, which will be treated as a collection of data disintegrating on the screen. The information decay aesthetic directly relates to the formal characteristics of Structural films, but it also forms the cornerstone of the contemporary audiovisual culture, which regards the digital image as a central focal point for all experience. In today’s world, the video image has not only been appropriated by the media domain, having become one of its integral constituent elements, but the media have themselves transformed foremost into an interactive video image, one which is ordered in accordance with tenants of the ideological delight that is GUI. The event which we will be witness to, is intended to illustrate the disintegration of all rules, it is an anti-project, the antithesis of pleasure and functionality. My own video projects which I have been creating over the course of a decade, will serve as the source material for this artistic action. This calculated video-identity of mine will dissolve like tears in the rain; melting away into a spontaneous randomness, which will be passing unceasingly through the chaos of death into the domain of religion, where there exists no room for chance, but only the mathematics of freedom. The project forms a part of the implementation of the broader concept of FAKE ART.

http://www.videoart.info

2. Maciej Ożóg

Concert: NONSTATE
The NONSTATE audio productions are developer as the result of the exploration of the in-between spaces: between noise and silence, between that which is audible, and that which remains outside of the perceptual abilities of the human sense of hearing, between the body and the byte of data. Sound serves as a tool, a means of getting beyond binary opposites, but all the while it is the realm of constant experimentation and the analysis of the structure of relations, relationships, tensions, and the flows between opposing fields. In NONSTATE productions, a game of opposites, and a game of oppositions creates extreme psychophysical experiences bordering between the state of trance and the state of meditation.

NONSTATE makes use of electronic instrumentation, analog and digital synthesizers as well as prepared electronic devices which have been custom-modified through circuit bending. Productions in a “live” environment take the form of audiovisual performances, in which sound is accompanied by multi-screen projections which combine previously prepared footage with video images created in real-time.

http://www.soundcloud.com/nonstate
http://www.myspace.com/nonstate

f