Tomasz Malec

Tomasz Malec Urodzony w 1969 roku w Lublinie. Zajmuje się litografią. Pomysłodawca i organizator Domowej Inicjatywy Artystycznej. Jeden z twórców i organizatorów Pawilonu Stabilnej Formy. Tworzy instalacje site specific. Pracownik Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Tomasz Malec, born in 1969 in Lublin.Uses lithography in his works. An originator and organizer of the Artistic Home Initiative. One of the founders of the Stable Form Pavilion. Creates site-specific installations. Works in the Art Department of Maria Curie-Sklodowka University in Lublin.

f